Tüzük

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği – Ana Tüzüğü

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1

Adı : LİSANSLI DEĞERLEME ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Kısa Adı : LİDEBİR

Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Derneğin amacı ve gerçekleştirilme biçimleri

Madde 2

A) Derneğin Amacı;

Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin, ilgili mevzuat kapsamında,

• Çalışanları arasında sosyal ve mesleki koordinasyonu ve dayanışmayı sağlamak, etkinliklerde bulunmak,

• Mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak, inceleme ve araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

• Mesleki alanda faaliyette bulunan kişilerin mesleki yeterliklerini arttırmak ve ölçmek için özel eğitim programları yapmak, değişik seviyelerde sınavlar yapmak, yaptırmak ve belgelemek,

• Değerleme hizmetlerinde etik kuralların ve mesleki standartların geliştirilerek uygulanmasını sağlamak,

• Mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkul değerleme ve danışmanlık faaliyetinde bulunmaya yetkili tüm kuruluşlar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlamaktır.

B) Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı;

• Değerlemede karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların giderilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak,

• Yurt içinde ve yurt dışında ilgili yasal düzenleme ve uygulama çalışmalarını izlemek, derlemek, yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlar ile iletişim kurmak, çalışmalarda bulunmak,

• Değerleme ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında görüş ve öneri oluşturmak, bu amaçla gerekli toplantı ve girişimleri organize etmek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,

• Değerleme ile ilgili yurt içinde ve dışında etütler yapmak, araştırmalarda bulunmak, kurul, seminer, panel, konferans düzenlemek, her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, mesleki ve istatistiki bilgi derleme, arşivleme, basma ve yayma faaliyetlerinde bulunmak,

• Sektörün gelişmesini teşvik amacı ile her türlü yarışma ve benzeri organizasyonlarda bulunmak, araştırma gezileri düzenlemek, karşılıklı veya karşılıksız burs ihdas etmek ve uygulamak, ödül ihdas etmek ve uygulanmasında bulunmak, harcamalarını tamamen veya kısmen üstlenmek,

• Dernek bünyesinde, eğitim, kültür, yayın ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesini sağlayıcı faaliyette bulunulması, gerekli lokal ve tesislerin kurulması, her türlü toplantı ve seyahat düzenlenmesi amaçlı iktisadi işletme kurmak ve işletmek,

• Amacın tahakkuku için menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak,

• Amacın gerçekleşmesi için gereken ve dernek yönetim kurulunca gerekli görülen diğer her türlü faaliyette bulunmak,

• Yurt içinde lüzum görülen yerlerde şubeler açmak,

• Mesleğin gelişimi, tanıtımı, yasal düzenlemelerin takibi ve bu düzenlemeler ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri getirmek üzere uzman kuruluşlardan her türlü danışmanlık hizmeti almak.

Derneğe üye olma şartları, üyeliğe önerilme, üyeliğe kabul

Madde 3

A) Üye Olma Şartları

a. Tam Üyelik:

- Mevzuat hükümleri uyarınca SPK tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri.

- Her üye şirket, şirketi Yönetim Kurulu Üyesi veya Sorumlu Değerleme Uzmanı ya da Genel Müdür statüsünü taşıyanlar arasından görevlendireceği kişi tarafından temsil edilir. Ancak Yönetim Kurulu, gerekçesini belirtmek suretiyle temsilcinin değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda üye şirket tarafından derhal yeni temsilci görevlendirmesi yapılır. Gösterilen temsilcinin üye şirketçe herhangi bir nedenle değiştirilmesi mümkündür; ancak bu durumun derhal Yönetim Kuruluna bildirilmesi şarttır.

b. Onur Üyeliği: Geçmişte yukarıda (a) bendinde belirtilen görevlerde hizmet etmiş olmak veya değerleme alanına profesyonel, araştırmacı, bürokrat, politikacı ve benzeri sıfatlarla katkıda bulunmuş olmak. Onur üyeleri giriş aidatı ve yıllık aidat ödemezler.

c. 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. maddesinde yazılı şartları taşımak,

d. Derneğin amaçlarını benimsemek,

e. İşbu tüzüğün “Üyeliğe önerilme” başlığı altında 4-B maddede düzenlenen hükümleri uyarınca üyeliğe önerilmiş olmak,

f. Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek,

g. İşbu tüzüğün 15. Maddesi uyarınca tespit olunan giriş aidatını ve ayrıca yıllık aidatını ödemek,

B) Üyeliğe Önerilme

a. Tam Üyelik:

- İşbu tüzüğün 4-A-a) bendinde yazılı şartları taşıyan şirketlerin müracaat dilekçeleri, kuruluşun imza yetkisine sahip kişilerin yazılı önerisi ile Dernek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

b. Onur Üyeliği: İşbu tüzüğün 4-A/b bendinde yazılı şartları taşıyan kişiler hakkında en az 3 üyenin imzalarını taşıyan yazılı önerisi, Dernek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

C) Üyeliğe Kabul

Tam üye şartlarını taşıyan ve tam üyeliğe önerilen değerleme faaliyeti yürütmeye yetkili şirketler ile Onur Üyesi şartlarını taşıyan ve Onur Üyeliğine önerilen kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğine kabul olunurlar. Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği, üyeliğe kabul veya üyeliğin reddi kararlarını en çok 30 gün içinde ilgilisine yazılı olarak tebliğ eder.

Herhangi bir nedenle üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca üyeliğe kabul edilemezler. Ancak iki kez üstüste üyelikten çıkarılmış olanlar bir daha üyeliğe kabul edilemez.

Madde 4

Derneğin üyesi sıfatını haiz her değerleme faaliyeti yürütmeye yetkili şirket temsilcisi ile şirketin belirleyeceği 4 kişi ile onur üyeleri dernek lokal ve tesislerinden, yardımlarından ve sair faaliyetlerinden yararlanır.

Bu Tüzüğün 6. maddesinin A fıkrasının (a) bendinin (ee) alt bendinde yer alan koşulu sağlamayanlar hakkında karar verilinceye kadar ilk fıkradaki hakları askıya alınır.

Üyeliğin Sona Ermesi, Usulü

Madde 5

A) Üyeliğin Sona Ermesi

a) Üyeliğin kaybını gerektirir haller;

aa İşbu tüzüğün 4-A/a bendindeki şartları kaybeden değerleme şirketi, fesh olan değerleme faaliyeti yürütmeye yetkili şirket,

bb tüzel kişiliğin herhangi bir şekilde sona ermesi veya tasfiye sürecine girmesi,

cc her türlü konkordato, iflas erteleme veya iflas sürecine dahil olması,

b) Üyelikten çıkmayı gerektirir haller:

aa İstifa Edenler,

c) Üyelikten çıkarılmayı gerektirir haller:

aa Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler

bb Tüzükte yazılı mükellefiyetlerini yerine getirmeyenler

cc Dernek Yönetimince kendilerine verilen görevi ifa etmeyenler,

dd Üyelik kaydı yapıldıktan sonra 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. Maddesinde yazılı şartları kaybedenler,

ee Yıllık aidatlarını bir yıl içinde toplam 3 ay ödemeyenler (yapılacak ihtarı takip eden 30 günün sonunda ödeme yapılmamışsa Yönetim Kurulu kararı ile),

ff Mesleki Etik Kuralları Uygulama İlkelerine aykırı hareket edenler.

B) Üyeliğin Sona Ermesi Usulü

a) İşbu tüzüğün 5-A/a,b maddesinde yazılı hallerin oluştuğuna muttali olunması durumunda, başkaca bir işleme gerek olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sona erer. 5-A/a-aa ve 5-A/b-aa maddede zikrolunan halde karar üyeye iadeli taahhütlü mektupla tebliğ olunur.5-A/a-aa maddede zikrolunan halde karar ayrıca üyenin görevli olduğu değerleme şirketine aynı biçimde bildirilir.

b) Bu Tüzüğün 5-A/c maddesinde yazılı hallerin oluştuğu anlaşıldığında, konu Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir soruşturmacı marifeti ile incelenir. Soruşturmacı tarafından düzenlenen rapor Danışma ve Etik Kuruluna sunulur ve bu kurulca tavsiye kararı alınır. Danışma ve Etik Kurulunca alınan tavsiye kararı Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tavsiye kararı ile bağlı değildir. Yönetim Kurulunca verilen karar 30 gün içinde üyeye iadeli taahhütlü mektupla tebliğ olunur. Üye, karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.

Seçme ve seçilme usulleri

Madde 6

Tam üyeler Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her Tam Üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Ancak, değerleme faaliyeti yürütmeye yetkili üye şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, üye değerleme faaliyeti yürütmeye yetkili şirket adına oy kullanacak kimse değerleme faaliyeti yürütmeye yetkili şirket yönetim kurulu tarafından yeniden belirlenir.

Dernek organları

Madde 7

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

d. Danışma ve Etik Kurulu

Genel Kurul

Madde 8

Genel Kurul Dernek üyelerinden teşekkül eder.

a) Olağan Genel Kurul: Olağan Genel Kurul üç yılda bir Şubat ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya mecburdur. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Madde 9

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 1. toplantının yapılamaması durumunda 2. toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının yeri ve yapılış usulü

Madde 10

Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul gündeminde belirlenen yerde yapılır. Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Dernek Genel Kurul toplantıları, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki adları karşısına imza koyarak ve kimliklerini ibraz ederek toplantı yerine girerler. İkinci fıkrada belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanlığına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Genel Kurul kararları ekseriyetle ve açık oyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın iltihak ettiği taraf ekseriyet kazanmış sayılır. Tüzük tadili Genel Kuruldaki mevcudun 2/3'ünün oyu ile kabul olunur. Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Toplantıya katılanların üçte birinin yazılı teklifi üzerine gündemde değişiklik ve ilave yapılabilir. Olağanüstü toplantıda gündemde değişiklik yapılamaz. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75. Maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 11

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesi,

2. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya idare şekli hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

5. Derneğin bir üst kurula katılması veya ayrılması,

6. Derneğin feshedilmesi,

7. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının her seçim dönemi için yeniden tespit edilmesi,

9. Dernek Şubelerinin açılmasının kararlaştırılması.

10. Üyelik aidatı ve giriş aidatı tutarları ve bu aidatların ödeme şekli konusunun karara bağlanması.

Tüzük Değişikliği

Madde 12

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi için, teklifin toplantı gündeminde yer alması, genel kurul davet yazısında bildirilmesi ve değiştirilmesi teklif edilen maddelerin mevcut metinleri ile önerilen metinlerinin birlikte davet mektubu ile üyelere iletilmiş olması gerekir. Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için, Genel Kurula katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy vermesi şattır. Genel Kurul toplantıları için işbu Tüzük’te öngörülen yeter sayı ile ilgili hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulunun teşkili

Madde 13

Yönetim Kurulu; Genel Kurulun, en az 7 kişilik asil ve 5 kişilik yedek olmak üzere, üç yıl için belirleyeceği sayıda üyeden teşekkül eder. Üyeler, üye şirket temsilcileri arasından açık oyla seçilir. Yönetim Kurulu asil üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir mali sekreter seçer. Asil üyeliklerden boşalanların yerine getirilecek üye yedekler arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Yönetim kurulu üyeliği en fazla üst üste 2 dönem yapılabilir.

Madde 14

Yönetim Kurulu en az ayda bir ve Başkan yahut Yönetim Kurulu Üyelerinden en az dört kişinin veyahut Danışma ve Etik Kurulunun yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. Yönetim Kurulu çoğunlukla karar alır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık olarak yapılır.

Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç kere Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 15

a. Derneğin amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını yürütmek, Derneği temsil ve ilzam etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b. Derneğin gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak, Derneğin gelirlerini toplamak ve gerekli harcamaları yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c. Üyelik aidatı ile giriş aidatı tutarlarını ve bu aidatların ödeme şeklini tespit ederek Genel Kurul’un onayına sunmak,

d. Üyelik başvurularını incelemek, red veya kabul etmek,

e. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

f. Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak,

g. Üyeliğin sona ermesi konusunda karar vermek,

h. Danışma ve Etik Kurulunca verilen üyelikten çıkarmaya ilişkin tavsiye kararları hakkında karar vermek; bu kararlara karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

i. Bütçe ile kabul edilen kadrolara idari genel sekreter ve hizmetin gerektirdiği memurları tayin etmek, görevine son vermek,

j. Bankalarda hesap açmak, para çekmek, kambiyo işlemlerinde bulunmak, gayrimenkul iktisap etmek veya satmak, borçlandırıcı işlemlerde bulunmak,

k. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

l. Danışma ve Etik Kurulunu toplantıya davet etmek, toplantı kararlarını üyelere duyurmak,

m. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak,

n. Derneğin icra organı olarak iş programı ve Ana Tüzük hükümlerinin direktifi dairesinde Derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,

o. Danışma ve Etik Kurulunun tavsiye kararlarını görüşmek ve kanuna aykırı olmamak şartı ile gerekli gördüğü diğer kararları almak,

p. Asil Üyeliklerden boşalanların yerine yedek üyeler arasından seçim yapmak.

r. Derneğin yurt içinde ve yurt dışında bulunan dernek, vakıf ve her tür gerçek ve tüzel kişi ile ilişki ve işbirliğine dair kararların alınması.

s. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması

Madde 16

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Başkanın görev ve yetkileri

Madde 17

Başkan, Derneğin temsil, gündemi ihzar, müzakereleri idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakın harcama belgesinin tüzüğün 28. maddesi esaslarına göre imzalanması, Genel Kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.

Başkan Yardımcısı

Madde 18

Başkanın Yardımcısı olup, Başkanın yokluğunda veya yetki devrettiği konularda Başkanın vazife ve salahiyetlerini haizdir.

Başkanın ayrılması halinde ilk kurul toplantısına kadar Başkanlık görevini üstlenir ve devam ettirir.

Genel Sekreter

Madde 19

Derneğe ait muamelatı yapar, evrak ve defterlerin tanzim, muhafaza, yönetim kararlarını zapt ve Genel Başkanın verdiği salahiyet nispetinde Dernek adına yapılan muhabereleri imza eder.

Mali Sekreter

Madde 20

Dernek hesaplarını tutar, Dernek üye aidatı, giriş aidatı, teberruları, diğer hasılatı toplar ve bankalarda muhafaza eder. Harcama belgesini düzenler ve başkanla birlikte imza edeceği vesikalarla, bankadan lüzumu kadar para çekip sarfiyatı bütçeye göre idare eder. Dernek aidatının tahsilatını temin ve aidatını vaktinde ödemeyen azaları Yönetim Kuruluna ihbar eder.

Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya Mali Sekreterlerden ikisinin müşterek imzaları ile bankadan para çekilir.

Ayrıca Derneğin olağan işlemleri için gereken mutad, günlük harcamaların yapılabilmesi amacıyla Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar üzerinden Başkan veya Başkan Yardımcısının onayı ile mali sekretere avans verilebilir. Avans hesabının en geç bir ay içinde kapatılması zaruridir. Yapılan harcamalar günü gününe ve belgeleri ile birlikte kayda geçirilir

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 21

Denetim Kurulu üç yılda bir genel kurulca seçilecek 3 asıl 3 yedek üyeden teşekkül eder. Dernek işlem ve hesaplarını en az 2 asil üye ile birlikte olmak üzere tetkik eder, Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bütçe hakkında genel kurula görüş verir.

İç Denetim Şekli

Madde 22

Denetim Kurulu yılda bir denetim yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurulun davet edilmesi icap eden hallerde, Yönetim Kurulunun ihmale ve acze düştüklerine kani olduklarında, sorumluluk tamamen kendilerine ait olmak şartı ile, Genel Kurulu toplantıya davet edebilir.

Danışma ve Etik Kurulu

Madde 23

Mevzuatın ve Uluslararası kabul görmüş kuruluşların öngördüğü etik kurallar ile standartların üyeler tarafından uygulanmasını takip etmek, mesleki faaliyetlerin dernek amaçlarına uygun olarak yürütülmesini gözetmek üzere tavsiye kararları almak ve Yönetim Kuruluna bildirmek üzere üye şirketlerin, işbu tüzüğün 3-A/a maddesinde tanımlanan temsilcilerinden oluşur. Üye tamsayısının en az 1/5’I ile toplanır ve ekseriyetle karar alır. Danışma ve Etik Kuruluna toplantıdaki en yaşlı üye başkanlık yapar. Kurul en az 6 ayda bir toplanır, aldığı karar ve görüşleri Yönetim Kuruluna iletir. Yönetim Kurulu kararı ile Danışma ve Etik Kuruluna bağlı alt komiteler oluşturulabilir.

Kurulun sekreteryasını Yönetim Kurulu yürütür.

Organlara seçilenlerin ve yerleşim yerindeki değişikliklerin idareye bildirilmesi.

Madde 24

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Başkan tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde yer alan Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi, yerleşim yerindeki değişiklik ise Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Derneğin gelir kaynakları

Madde 25

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a. Derneğin tesisi sırasında yapılacak teberrular,

b. Derneğe girerken üyelerce ödenecek giriş aidatı ile üyelerce her yılın Mart ayında peşin ya da oniki eşit taksitte ödenecek yıllık aidat.

Herhangi bir nedenle daha önce üyelik hakkını kaybetmiş olup yeniden üyelik başvurusu yapıp kabul edilen (4. maddenin son fıkrasında belirtilen kapsamda) üye, giriş aidatı olarak mevcut giriş aidatının iki katını öder. Yıllık aidatlar, Genel Kurulun yapılmadığı yıllarda Yönetim Kurulu kararı ile yıllık TÜFE oranında arttırılabilir.

c. Her türlü bağışlar,

d. Dernekçe düzenlenecek eğitim, sınav, kongre, konferans, seminer v.b. toplantı hasılatı, dernek tarafından basılan veya dağıtılan yayın gelirleri, reklam gelirleri, dernek yararına tertiplenen diğer çeşitli faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

e. Menkul ve gayrimenkul mallardan, taşınmazlardan elde edilecek gelirler,

f. 5253 sayılı Kanunla tespit edilen müsaadesi alınan tesislerden ve işletmesinden doğacak gelirler. Dernek gelirleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11. maddesi gereğince düzenlenen alındı belgesiyle toplanır.

Madde 26

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 27

Dernekler ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar. Derneklerde satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre Dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler süresi içinde Dernek tarafından paraya çevrilir.

Madde 28

Dernek gelirleri, Dernekler Kanununun 11. maddesi gereğince düzenlenen alındı belgesiyle toplanır. Dernek giderleri Ana Tüzükte yazılı prensiplere göre ve bütçe dahilinde, Başkan veya Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter veya Mali Sekreterlerden ikisinin müşterek imzasını taşıyan harcama belgesi ile yapılır. Keza Bankalarda hesap açma, para çekme, kambiyo işlemlerinde bulunma, gayrimenkul iktisap etme ve satma, borçlandırıcı işlemlerde bulunma yine Başkan veya Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter veya Mali Sekreterden ikisinin müşterek imzası ile gerçekleşir.

Madde 29

Derneğe yapılan teberrular, teberruda bulunan kişinin arzusuna ve Derneğin gayesine uymayan işlere sarf edilemez.

Madde 30

Derneğin mal ve paralarını hüsnü iade sarf ve muhafazasından Yönetim Kurulu müştereken mesuldür. Dernek paraları Bankalar dışında hakiki ve hükmü şahıslara tevdi olunamaz.

Dernekçe tutulacak defterler

Madde 31

a. Karar Defteri

b. Üye Kayıt Defteri

c. Evrak Kayıt Defteri

d. İşletme Hesabı Defteri

e. Demirbaş Kayıt Defteri

f. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Belirtilen defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdik edilmesi zorunludur.

Derneğin Feshi

Madde 32

Derneğin feshi halinde, bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal edecektir. Derneğin tüm olarak feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin 2/3’nün fesih toplantısına iştiraki şarttır. Fesih kararı alınması için yapılan bu toplantıda ekseriyet olmadığı veya herhangi bir sebeple, yapılmayıp ertelendiği takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ertelenen toplantının başlaması için yeterli sayı Yönetim ve Denetim Kurulu asil üye sayısının 2 katından az olamaz. Derneğin feshiyle ilgili karar toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla alınır.

Madde 33

Dernek ya tüm olarak aciz haline düştüğü veya Yönetim Kurulunun Tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı ve yahut yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki Olağan Genel Kurul Toplantısını yapamadığı hallerde infisah eder. İnfisah halini tespit mahkeme kararıyla olur ve durum Dernek Genel Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 34

Bu tüzükte yer almamış olan konular hakkında umumi hükümlere göre işlem yapılır. 5253 sayılı Dernekler Kanununda yasaklanan cezai hükümler de dikkate alınarak hareket edilir.